Sunscreen 101 : Summer Special – Understanding SPF in Your Sunscreen

แม้ว่าดวงอาทิตย์จะเป็นแหล่งหลังงานที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา แต่การเผชิญรังสี UV จากดวงอาทิตย์ที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียกับผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคที่ชั้นบรรยากาศที่ช่วยกรองรังสีอันตรายเหล่านี้เริ่มร... Read More...

Whitening 101 : Part 2 – How’s Whitening Agent Works

หลังจากที่ได้รู้ถึงปัจจัยยที่มีผลกระทบและกระบวนการผลิตเม็ดสีแล้ว เราก็จะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกลไลในการของฤิทธิ์ของสารไวท์เทนนิ่ง (Skin Lightening / Whitening /De-pigment Agent) กันได้ไม่ยากเลย มีปัจจัยอะไรที่ส่... Read More...

Whitening 101 : Part 1 – Why Our Skin Color Different

"ผิวขาวกระจ่างใส" เป็นผิวในอุดมคติของคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยอย่างฝังลึกจนแก้ไม่หาย และไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีคนยอมเสี่ยงตายทุกวิถีทางเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผิวที่ขาวอย่างที่ใฝ่ฝัน (อยากจะบอกนะ ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ขาวแล้... Read More...

Acne 101 : Part 1 – What is ‘Acne’ and how to treat it

***Note***ข้อมูลที่นำเสนอนี้ กระผมได้ทำการรวบรวม แปลและเรียบเรียงจากเวปไซท์ของหน่วยงานราชการ ซึ่งปูเป้ได้พิจารณาดูแล้วว่าให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ โดยเอามาจากหลาย ๆ แหล่งดังนี้ http:/... Read More...