Whitening 101 : Part 2 – How’s Whitening Agent Works

หลังจากที่ได้รู้ถึงปัจจัยยที่มีผลกระทบและกระบวนการผลิตเม็ดสีแล้ว เราก็จะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกลไลในการของฤิทธิ์ของสารไวท์เทนนิ่ง (Skin Lightening / Whitening /De-pigment Agent) กันได้ไม่ยากเลย มีปัจจัยอะไรที่ส่... Read More...

Whitening 101 : Part 1 – Why Our Skin Color Different

"ผิวขาวกระจ่างใส" เป็นผิวในอุดมคติของคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยอย่างฝังลึกจนแก้ไม่หาย และไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีคนยอมเสี่ยงตายทุกวิถีทางเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผิวที่ขาวอย่างที่ใฝ่ฝัน (อยากจะบอกนะ ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ขาวแล้... Read More...