[ข่าวประชาสัมพันธ์]

จะดีแค่ไหนถ้าหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่คุณซื้อหมายถึงการได้ปลูกต้นไม้ให้กับผืนป่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งต้น

Clarins ร่วมกับ Pur Project ทำให้คุณร่วมปลูกต้นไม้ง่าย ๆ เพราะทุกใบเสร็จในการซื้อผลิตภัณฑ์ Clarins ใด ๆ ของคุณเท่ากับคุณได้ร่วมคืนความอุดมสมบูรณ์ที่งดงามสู่ผืนโลก ด้วยต้นไม้เพิ่ม 1 ต้น ผ่านโครงการ Seeds of Beauty ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2011 โดยเลือกปลูกต้นไม้ในทวีปอเมริกาใต้และทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในทวีปเอเชียนี้ได้ทำใน 3 ประเทศ นั่นคือ ประเทศไทย จีน และอินโดนีเซีย ซึ่งทุกการจับจ่ายที่เคาน์เตอร์ Clarins ทุกสาขาในเดือนมกราคม 2016 นี้ จะเข้าร่วมโครงการ Clarins Seeds Of Beauty โดยอัตโนมัติ

Clarins Seed of beauty 2016 Poster

 

โครงการ Seeds of Beauty ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี 2012 เพื่อพัฒนาผืนป่าการเกษตรแก่ชาวนาไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการตัดไม้ทำลายป่า พื้นที่ที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการปลูกต้นไม้ประจำท้องถิ่นร่วมกับการปลูกข้าว กาแฟ และกล้วยในชุมชนเพื่อฟื้นฟูการเจริญเติบโตของป่า, เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ, เพิ่มความสมบูรณ์ของดิน พร้อมทั้งยังลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับผืนโลก ซึ่งตั้งแต่ปี 2012 คลาแรงส์และเพียวโปรเจคได้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในประเทศไทยไปแล้วกว่า 129,303 ต้น เพื่อสนับสนุน วนเกษตร หรือการเกษตรแบบยั่งยืน การทำเกษตรในพื้นที่ป่า ส่งผลให้ทรัพยากร ดิน, น้ำ อุดมสมบูรณ์มากขึ้น สู่ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีผลผลิต และรายได้ที่เพิ่มขึ้น นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยปรับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการส่งเสริมแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน รักษาไว้ซึ่งความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม

Related Posts